لطفاً منتظر بمانید

کارگاه صنایع ساختمان
صنایع ساختمان

: حرفه هایی که در این کارگاه آموزش داده میشود

دریافت فایل استاندارد آموزشی توضیح کد استاندارد طول دوره (ساعت) نام حرفه
۱ ۰ ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ۲ ۱ ۱ ۱ ۷۲۴۷بنای سفت کار
۱ ۰ ۰ ۰ ۷ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ۲ ۱ ۱ ۱ ۷۲۲۱کمک بنای سفت کار
۲ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ۹ ۲ ۰ ۲ ۳ ۱ ۱ ۷۱۵۰دیوارچین سنگی
۱ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۹ ۲ ۰ ۲ ۴ ۱ ۱ ۷۱۶۵آرماتور بند
۱ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ ۹ ۲ ۰ ۲ ۴ ۱ ۱ ۷۱۶۶کمک آرماتور بند
۱ ۰ ۰ ۰ ۹ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ۲ ۳ ۲ ۱ ۷۲۹۶سیمانکار
۱ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ۲ ۳ ۲ ۱ ۷۱۹۳گچ کار
تماس با ما