لطفاً منتظر بمانید

کارگاه کشاورزی
کشاورزی

: حرفه هایی که در این کارگاه آموزش داده میشود

دریافت فایل استاندارد آموزشی توضیح کد استاندارد طول دوره (ساعت) نام حرفه
۱ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ۲ ۶ ۰ ۲ ۳ ۱ ۱ ۶۱۱۵پرورش دهنده قارچ صدفی
۶۱۱۳۲۰۶۱۰۱۴۰۰۰۱۱۱۶باغبان
۶۱۱۱۲۰۶۲۰۴۳۰۰۰۱۱۵۰زعفران کار
۶۱۱۲۲۰۶۲۰۰۵۰۰۲۱۱۶۰کشتکار گلخانه ای گوجه فرنگی و فلفل دلمه ای
۶۱۱۲۲۰۶۲۰۰۵۰۰۰۱۲۵۰کشتکار گلخانه های خاکی
۶۱۱۳۲۰۶۱۰۷۴۰۰۰۲۳۴۷تکثیر و پرورش گلهای آپارتمانی
۶۱۱۱۲۰۶۲۰۵۰۰۰۰۲۲۴۰طراح و مجری تراریوم
تماس با ما