لطفاً منتظر بمانید

کارگاه صنایع دستی
صنایع دستی

: حرفه هایی که در این کارگاه آموزش داده میشود

دریافت فایل استاندارد آموزشی توضیح کد استاندارد طول دوره (ساعت) نام حرفه
۱ ۰ ۰ ۰ ۵ ۳ ۰ ۵ ۷ ۰ ۲ ۸ ۱ ۳ ۷۲۱۷قلاب باف پوشاک
۱ ۰ ۰ ۰ ۶ ۳ ۰ ۵ ۷ ۰ ۲ ۸ ۱ ۳ ۷۴۳۸قلاب باف پوشاک خردسال
۱ ۰ ۰ ۰ ۹ ۳ ۰ ۵ ۷ ۰ ۲ ۸ ۱ ۳ ۷۳۴۸قلاب باف لوازم تزئینی و کاربردی
۱ ۰ ۰ ۰ ۱ ۳ ۰ ۵ ۷ ۰ ۲ ۸ ۱ ۳ ۷۱۳۸بافنده شبه قالی ( فرشینه )
۱ ۰ ۰ ۰ ۸ ۲ ۰ ۵ ۷ ۰ ۲ ۸ ۱ ۳ ۷۳۱۲بافنده پوشاک دومیل
۲ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲ ۰ ۱ ۸ ۰ ۲ ۸ ۱ ۳ ۷۲۱۷سرمه دوز
۲ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ ۱ ۸ ۰ ۲ ۸ ۱ ۳ ۷۲۶۰چهل تکه دوز با دست
تماس با ما