لطفاً منتظر بمانید

کارگاه اتوماسیون صنعتی
اتوماسیون صنعتی

: حرفه هایی که در این کارگاه آموزش داده میشود

دریافت فایل استاندارد آموزشی توضیح کد استاندارد طول دوره (ساعت) نام حرفه
۱ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۱ ۳ ۰ ۳ ۹ ۳ ۱ ۳۵۱۱اتوماسیون کار صنعتی
۱ ۰ ۰ ۰ ۹ ۰ ۰ ۱ ۳ ۰ ۳ ۹ ۳ ۱ ۳۲۷۲کارور PLC درجه 1
شامل شایستگی۱ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ۱ ۳ ۰ ۳ ۹ ۳ ۱ ۳۳۱۲کارور PLC
۱ ۶ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ۱ ۳ ۰ ۳ ۹ ۳ ۱ ۳۸۰اتوماسیون و برنامه نویسی با PLC S7-1200
۱ ۸ ۱ ۰ ۵ ۰ ۰ ۱ ۳ ۰ ۳ ۹ ۳ ۱ ۳۶۴مانیتورینگ با نرم افزار WinCC Flexible
شایستگی برقکار صنعتی۱ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۲ ۲ ۱ ۴ ۷۸۰برنامه نويسي رله برنامه پذير LOGO با دستورات پايه
از شایستگی های کارور PLC۱ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ۱ ۳ ۰ ۳ ۹ ۳ ۱ ۳۸۰برنامه نويسي PLC S7- 300 با دستورات پايه
از شایستگی های کارور PLC۱ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ۱ ۳ ۰ ۳ ۹ ۳ ۱ ۳۶۴ برنامه نويسي PLC S7- 300 با دستورات پيشرفته
۱ ۳ ۳ ۰ ۶ ۰ ۰ ۷ ۴ ۰ ۳ ۷ ۵ ۲ ۳۴۰بکارگیری HSE در صنایع (مقدماتی)
۱ ۴ ۳ ۰ ۶ ۰ ۰ ۷ ۴ ۰ ۳ ۷ ۵ ۲ ۳۶۰بکارگیری HSE در صنایع (پیشرفته)
تماس با ما