لطفاً منتظر بمانید

کارگاه معماری
معماری

: حرفه هایی که در این کارگاه آموزش داده میشود

دریافت فایل استاندارد آموزشی توضیح کد استاندارد طول دوره (ساعت) نام حرفه
۱ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ۳ ۸ ۱ ۱ ۳۳۲۲نقشه کش ساختمان با Autocad
۱ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ۳ ۸ ۱ ۱ ۳۴۱۹نقشه کشی معماری
۱ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ۳ ۸ ۱ ۱ ۳۴۰۲نقشه کش عمومی ساختمان
۱ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۹ ۲ ۰ ۳ ۸ ۱ ۱ ۳۴۰۴نقشه کشی سازه
تماس با ما