لطفاً منتظر بمانید

کارگاه فناوری اطلاعات 1
فناوری اطلاعات 1

: حرفه هایی که در این کارگاه آموزش داده میشود

دریافت فایل استاندارد آموزشی توضیح کد استاندارد طول دوره (ساعت) نام حرفه
۱ ۳ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۱ ۴ ۰ ۳ ۸ ۱ ۱ ۳۱۰۰کار با نرم افزارSOLID WORKS
۱ ۰ ۰ ۰ ۸ ۰ ۱ ۳ ۵ ۰ ۴ ۶ ۶ ۱ ۲۱۴۲کارور AUTO CAD
۱ ۹ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ۳ ۲ ۳ ۴ ۳۹۹دکوراسیون، طراحی داخلی و خارجی به صورت سه بعدی با نرم افزار Google Sketch Up
تماس با ما