لطفاً منتظر بمانید

کارگاه فناوری اطلاعات 2
فناوری اطلاعات 2

: حرفه هایی که در این کارگاه آموزش داده میشود

دریافت فایل استاندارد آموزشی توضیح کد استاندارد طول دوره (ساعت) نام حرفه
۱ ۰ ۰ ۰ ۷ ۱ ۰ ۳ ۵ ۰ ۲ ۱ ۲ ۳ ۷۹۰کارور Illustrator
۱ ۰ ۰ ۰ ۴ ۹ ۰ ۳ ۵ ۰ ۴ ۳ ۱ ۵ ۲۹۰طراح و توسعه دهنده سیستم های مدیریت محتوای باJOOMLA
۱ ۰ ۰ ۰ ۲ ۱ ۰ ۳ ۵ ۰ ۲ ۱ ۲ ۳ ۷۴۲۰کاربر گرافیک رایانه ای با PhotoShop
۱ ۰ ۰ ۰ ۹ ۸ ۰ ۳ ۵ ۰ ۴ ۳ ۱ ۵ ۲۹۰طراح مقدماتی صفحات WEB
۱ ۰ ۰ ۰ ۹ ۵ ۰ ۳ ۵ ۰ ۳ ۳ ۱ ۵ ۳۴۵۰تکنسین عمومی شبکه های کامپیوتری
۱ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ۳ ۵ ۰ ۲ ۱ ۲ ۳ ۷۵۲۰تولید کننده چند رسانه ای دو بعدی
۱ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۳ ۵ ۰ ۳ ۲ ۱ ۵ ۳۱۰۰اسمبل و ارتقاء دهنده کامپیوترهای شخصی
۱ ۱ ۰ ۰ ۸ ۷ ۰ ۳ ۵ ۰ ۴ ۱ ۱ ۵ ۲۲۴استفاده از نرم افزار کنترل پروژه MS-PROJECT درجه 2
۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۱ ۳ ۵ ۰ ۲ ۴ ۵ ۶ ۲۴۸کارور PREMIERE
۱ ۰ ۰ ۰ ۱ ۸ ۰ ۳ ۵ ۰ ۴ ۴ ۵ ۶ ۲۹۶سازنده چند رسانه ای با (EDIUS) برای تدوین
۱ ۰ ۰ ۰ ۸ ۱ ۰ ۳ ۵ ۰ ۲ ۱ ۲ ۳ ۷۱۱۰تولید و محتوا با نرم افزار Storyline
۱ ۵ ۱ ۰ ۳ ۰ ۱ ۳ ۵ ۰ ۳ ۱ ۱ ۵ ۳۳۰کارور امنیت فناوری اطلاعات
تماس با ما