لطفاً منتظر بمانید

کارگاه برق
برق

: حرفه هایی که در این کارگاه آموزش داده میشود

دریافت فایل استاندارد آموزشی توضیح کد استاندارد طول دوره (ساعت) نام حرفه
۱ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۲ ۲ ۱ ۴ ۷۳۵۲مونتاژکار و نصاب تابلوهای برق
۱ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۲ ۲ ۱ ۴ ۷۵۲۰برقکار صنعتی
(خاص منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس)۱ ۰ ۰ ۰ ۸ ۱ ۰ ۵ ۰ ۰ ۲ ۲ ۱ ۴ ۷۱۶۰برقکار صنعتی پروژه
۱ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۲ ۱ ۱ ۴ ۷۳۸۴برقکار ساختمان
(اجرای ارتینگ)۱ ۹ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۲ ۲ ۱ ۴ ۷۵۸نصب سیستم زمین حفاظتی
تماس با ما