لطفاً منتظر بمانید

کارگاه کارآفرینی
کارآفرینی

: حرفه هایی که در این کارگاه آموزش داده میشود

دریافت فایل استاندارد آموزشی توضیح کد استاندارد طول دوره (ساعت) نام حرفه
۱ ۵ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ۲ ۹ ۴ ۲ ۵۵۰کارافرینی با رویکرد KAB(سطح کامل)
تماس با ما