لطفاً منتظر بمانید

کارگاه جوشکاری
جوشکاری

: حرفه هایی که در این کارگاه آموزش داده میشود

دریافت فایل استاندارد آموزشی توضیح کد استاندارد طول دوره (ساعت) نام حرفه
سطح E1,E2,E3 و SMAW۱ ۰ ۰ ۰ ۲ ۱ ۰ ۱ ۱ ۰ ۲ ۲ ۱ ۲ ۷۴۹۶جوشکارسازه های فولادی با فرآیند SMAW
جوشکار گاز محافظ 2 CO۱ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۱ ۱ ۰ ۲ ۲ ۱ ۲ ۷۶۰۷جوشکار قطعات فولادی (کربنی ) با فرآیند MAG
جوشکاری برق E3۸-۷۲/۲۲/۲/۳۲۸۸جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی دستی SMAW - سطح E3
جوشکاری برق E6۸-۷۲/۲۲/۱/۳۲۱۳جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی دستی SMAW - سطح E6
تماس با ما