لطفاً منتظر بمانید

کارگاه فناوری خودرو
فناوری خودرو

: حرفه هایی که در این کارگاه آموزش داده میشود

دریافت فایل استاندارد آموزشی توضیح کد استاندارد طول دوره (ساعت) نام حرفه
۱ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۲ ۱ ۳ ۲ ۷۷۲۰تعمیرکاراتومبیل های سواری بنزینی
۱ ۰ ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۲ ۱ ۳ ۲ ۷۲۰۰تعمیرکار اتومبیل گاز سوز
۱ ۵ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۲ ۱ ۳ ۲ ۷۴۵تعمیرموتور و گیربکس پراید
۱ ۳ ۰ ۰ ۷ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۲ ۱ ۳ ۲ ۷۴۵سیستم سوخت رسانی انژکتوری پراید
۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۴ ۰ ۲ ۳ ۲ ۲ ۷۶۶دریل کاری و اره کاری
تماس با ما