لطفاً منتظر بمانید

ارتباط با رئیس و کارشناسان
ایمیل شماره داخلی تلفن نام واحد
در صورت عدم پاسخ با داخلی ۲ یا ۷ تماس بگیرید.۱۴۵۲۱۰۰۰۶ الی ۴۵۲۱۰۰۰۹مشاوره آموزشی
۲۴۵۲۱۰۰۰۶ الی ۴۵۲۱۰۰۰۹آموزش
sanjesh@shtvto.ir۳۴۵۲۱۰۰۰۶ الی ۴۵۲۱۰۰۰۹سنجش و ارزشیابی مهارت
۴۴۵۲۱۰۰۰۶ الی ۴۵۲۱۰۰۰۹موسسات کارآموزی آزاد
۵۴۵۲۱۰۰۰۶ الی ۴۵۲۱۰۰۰۹امور مالی
۷۴۵۲۱۰۰۰۶ الی ۴۵۲۱۰۰۰۹معاونت
۴۵۲۱۰۰۰۵دفتر ریاست
shahinshahr@etvto.ir۴۵۲۱۰۰۰۵رییس اداره
تماس با ما