لطفاً منتظر بمانید

بازدید رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان از آموزشگاه های فنی و حرفه ای گردشگری در شهرهای شاهین شهر، گز و گرگاب
بازدید رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان از آموزشگاه های فنی و حرفه ای گردشگری در شهرهای شاهین شهر، گز و گرگاب

علی چیوائی رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان به همراه نوید هومن مسئول سنجش و ارزشیابی از کارگاه ها و تجهیزات آموزشی آموزشگاه های فنی و حرفه ای گردشگری در شهرهای شاهین شهر، گز و گرگاب بازدید نمودند.

تماس با ما